Ont-moet
Jungiaans Analytisch Therapie coaching training
Raadhuisstraat 6a
6129CD Urmond
Tel. 06 - 42 67 00 06

 ONT-MOET
biedt
bijzondere en persoonlijke
begeleiding
 

Ont-moeten is:

 Strijd in jezelf beëindigen

Flexibel reageren op dat wat op je afkomt

Oude patronen kunnen en durven veranderen

In de ontmoeting met de ander jezelf blijven

Jezelf ontmoeten

 

ONT-MOET JE ZELF

 

Ont-moet zoekt naar jouw bronnen van kracht en inzicht

Ont-moet werkt op deskundige, betrokken èn persoonlijke wijze.

Ont-moet streeft naar bewustwording zodat je zelf ontdekt waar oude vastzittende patronen je beperken

en hoe deze te veranderen.

Ont-moet doet meer dan je  begeleiden bij gedragsveranderingen die slechts aanpassing of symptoombestrijding tot doel hebben.

Ont-moeten betekent ‘jezelf kunnen zijn’ en daarmee ‘de mens die je werkelijk bent’ .

Ont-moet heeft veel affiniteit met:

  • de gezondheidszorg; in het bijzonder de geestelijke gezondheidszorg
  • de oncologische en palliatieve zorg
  • de zorg voor mensen met een eetstoornis
  • leidinggeven vanuit bezieling
  • menselijk gedrag
  • zingeving 

Ont-moet is er voor jouw:

  • als je therapie of coaching nodig hebt
  • als je een boeiende training zoekt voor jezelf of jouw team om (nog) beter te functioneren of samen te werken;
  • als je een leuke en leerzame workshop of lezing zoekt als professional of gewoon omdat ook je geïnteresseerd bent in mensen.

Durf je een ont-moeting aan!


Wim Janssen

 

 

Jungiaans


C.G. Jung (1875-1961)

Vanuit zijn achtergrond als psychiater heeft Carl Gustav Jung de analytische psychologie en therapie ontwikkeld. Zijn bevindingen hebben geleid tot een bijzondere therapievorm en een bijzondere (filosofische) opvatting over de (diepte-)psychologische drijfveren van de mens.

Veel menselijke processen worden vanuit zijn gedachtegoed inzichtelijk en begrijpelijk. Wij hebben aan hem allerlei begrippen te danken zoals: archetype, collectieve onbewuste, schaduw, introvert, extravert, synchroniciteit etc. Deze begrippen maken onder meer duidelijk hoezeer de mens verbonden is met de wereld en andere mensen. De analytische therapie maakt gebruik van inzichten uit de psychoanalyse en andere therapeutische stromingen en combineert deze tot een samenhangende therapievorm die nog steeds voortdurend in ontwikkeling is. Een vorm die ervoor zorgt, dat je ‘de mens kunt worden die je werkelijk bent’.

Analytische therapie: een ontdekkingsreis

De analytische therapie richt zich op het (her-)ontdekken en bewust worden van de eigen onbewuste delen; dat wat ‘vergeten’ moest worden, maar ook jouw schaduwkant. In onze schaduw zitten al de dingen die we liever niet onder ogen zien. Het bijzondere is dat soms juist de goede eigenschappen tot de 'Schaduw' behoren; je wil tenslotte geen opschepper zijn!

Het uiteindelijke doel is integratie van elk deel in jezelf zodat je weer één geheel kunt worden; individu (= ongedeeld). Integratie houdt in bewust zijn van je eigen kwaliteiten, je eigen valkuilen en dat wat je drijft en deze als delen van jezelf accepteren en waarderen.

De analytische therapie maakt daarbij gebruik van beelden, zoals: tekeningen, dromen, imaginaties etc. Deze beelden drukken namelijk ongecensureerd uit wat het onbewuste kenbaar wil maken. Soms is de werkelijke boodschap bijvoorbeeld uit een droom lastig te achterhalen voor jezelf. Alle methoden zijn bedoeld de  ontdekkingstocht naar wie je werkelijk bent te ondersteunen of te vergemakkelijken.

Bij Ont-moet wordt ook aandacht besteed aan het 'lijf'. Juist met ons lijf voelen en ervaren wij en maken we deel uit van de wereld. Dat voelen is heel basaal: "voelt het goed of juist niet; veilig of onveilig; klopt het of juist niet etc.". Voelen wat je lijf voelt is in deze op verstand en kennis ingestelde maatschappij vaak lastig; je moet tenslotte kunnen onderbouwen of zelfs bewijzen hoe iets in elkaar zit. Deze opstelling staat een normaal functioneren echter vaak enorm in de weg. Juist ons lijf kan als raadgever optreden en is op een mooie manier te integreren in het Jungiaanse gedachtengoed en het therapietraject. Wil je hier meer over weten dan is het boek Traumasporen van Bessel van der Kolk een aanrader. Ook de boeken van Peter Levine laten zien hoe ons lichaam is betrokken bij ons doen en laten. 

Jungiaans: het menselijke streven naar heel en ongedeeld zijn.

Elk mens heeft een bewuste en zichtbare kant en daarnaast een – voor hem zelf – onbewuste aandrijvende natuur. Kenmerkend voor Jung’s opvattingen is, dat de buitenwereld weerspiegelt, wat er in een mens gebeurt; “zo binnen, zo buiten”. Zich herhalende problemen en patronen in iemands leven zijn daarbij symbolisch voor onderliggende en onbewuste factoren.

Deze onbewuste factoren (schaduw- en dissociatieve delen) dienen zich onder meer aan in de vorm van projecties. Je hebt bijvoorbeeld de neiging  bepaald gedrag van een ander te veroordelen, maar ziet niet hoe het het veroordeelde gedrag ook in jezelf werkzaam is. Vaak is daarbij sprake van tegenstellingen tussen degene die je wil zijn en de persoon die je werkelijk bent. Tussen deze tegenstellingen ontstaat dan toenemende spanning die vraagt om aandacht en opheffen van de tegenstellingen vanuit een diep verlangen naar heelheid.

Het zogenaamde individuatieproces (ongedeeld worden) zoals Jung dit noemde is op te vatten als een puur menselijk streven naar heelheid. De mens worden die men werkelijk is.

Het onbewuste omvat al onze ervaringen

'Onbewuste' klinkt als een ongrijpbaar iets; je kunt er met je verstand niet bij en het bestaan en de inwerking op ons als mens is lastig aantoonbaar te maken of te bewijzen, maar dat maakt het Onbewuste niet minder belangrijk. 

Sta maar eens stil nu je deze tekst leest. Je aandacht gaat vooral uit naar de tekst en wat die bij je oproept. Maar er gebeurt op ditzelfde moment veel meer. Je lijf is zich bijvoorbeeld gewaar van de temperatuur in de ruimte waar je zit, registreert geluiden, spierspanning etc. Die signalen waren er al, maar veel van deze signalen en ervaringen komen niet boven de zogenaamde bewustzijnsdrempel. Ons lijf registreer ze wel en legt ze ook vast.

Ook in ons contact met andere mensen komt slechts een klein deel komt boven de bewustzijnsdrempel. Toch weet je soms al in seconden of het contact wat je met iemand hebt gemakkelijk of vooral ongemakkelijk aanvoelt. Dat gaat voorbij ons verstand en dit fenomeen doet zich ons hele leven voor en vormt ons en stuurt ons aan. Heb je te maken (gehad) met ingrijpende ervaringen dan komt eveneens slechts een deel van die ervaring boven onze bewustzijnsdrempel. De - logische - verhalen die we naderhand vertellen aan onszelf en onze omgeving beschrijven maar een klein deel van wat we echt ervaren hebben c.q. wat onze beleving was, want dat deel is onbewust. In de Jungiaanse analytische therapie ga je juist op zoek naar de - relevante - onbewuste ervaringen en beleving want deze maken herstel mogelijk. 

Het Jungiaanse gedachtegoed in de 21e eeuw

Jung heeft met zijn analytische psychologie een stevige basis gelegd waarop anderen hebben voortgebouwd. Zo zijn bijvoorbeeld op Jung’s persoonlijkheidstypen de MBTI® (Meyers-Briggs Type Indicator) en recenter de ALTI© (Alert Type Indicator) -de Europese variant van de MBTI® – gebaseerd . Deze testen worden tot op de dag van vandaag gebruikt. Werken met deze testen kan zeer verhelderend werken op individueel en op groepsniveau (bedrijven, instellingen etc.).

In diverse landen bevinden zich opleidingsinstituten waar aankomend analytische therapeuten zich bekwamen. In Nederland is dat het Jungiaans Instituut te Nijmegen. Daarnaast zijn allerlei diagnostische en therapeutische hulpmiddelen ontwikkeld. Een belangrijke ontwikkeling is de mogelijkheid om het Jungiaans gedachtegoed ook toe te passen op en in organisaties.

Mensen vormen organisaties en daarmee geldt ook voor organisaties, dat er sprake is van spanningsvelden tussen de bewuste en onbewuste delen. Ont-moet richt zich daarom op individuen in therapie en coaching, maar tevens op organisaties en instellingen. Ook deze kunnen namelijk veel baat hebben bij een Jungiaanse aanpak.

 

Beroepsverenigingen

 

Wim Janssen is aangesloten bij meerdere beroepsorganisaties.

De beroepscode voor analytisch therapeuten zoals deze onder Jungiaans analytisch therapeuten is voor mij belangrijk en deze volg ik ook. Zie ook de site van de Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland. Ik ben daar niet bij aangesloten maar draag deze vereniging wel een warm hart toe. 

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Vanaf 2010 ben ik ingeschreven als psychosociaal therapeut aangesloten bij de NFG. De NFG hanteert een strenge beroepscode en ziet toe op de professionaliteit van haar leden. Zij stelt jaarlijkse bijscholing, bijhouden van vakliteratuur en intervisie verplicht.

Via de NFG is ook geregeld dat Ont-moet volledig aan de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg) voldoet. Ben je ontevreden over de behandeling of heb je klachten, dan is het uiteraard in ieders belang dat je deze zo snel mogelijk bespreekt. Soms is er sprake van misverstanden en is mij (nog) niet duidelijk, dat je minder of niet tevreden bent.

Veel klachten, onduidelijkheden en/of ontevredenheid zijn in een gesprek vaak gemakkelijk op te lossen. Komen wij er om welke redenen dan ook - helaas – niet uit, dan kun je op de website van de NFG nadere informatie vinden hoe te handelen. Ik zal je daar ook naar verwijzen.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) – Register Therapeut (BCZ®) – Tuchtrecht: TCZ

Ik ben vanaf 1 januari 2015 als Register Therapeut BCZ®) ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg ( RBCZ).

De RBCZ regelt  zaken zoals tuchtrecht en ziet toe op de kwaliteit van haar aangesloten leden.

De registratie bij RBCZ is voor mij dé mogelijkheid om duidelijk te maken, dat ik in mijn praktijk Ont-moet voor u een betrouwbare partner wil en kan zijn bij jouw zoektocht naar jezelf. Deze registratie is voor de complementaire beroepen net zo belangrijk als de BIG-registratie voor bijvoorbeeld verpleegkundigen en artsen. Ook het tuchtrecht is via de RBCZ geregeld en is ondergebracht bij Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

logo RBCZ                                                                                                                              logo TCC

 Palliactief

Ik ben lid van Palliactief, de multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg. Met dit lidmaatschap maak ik  duidelijk dat ik me wil en kan inzetten voor palliatieve zorg. Dat doe ik op individueel vlak als ik mensen (patiënten en hun naasten) begeleid en ondersteun in de laatste fase van hun leven als gesprekspartner en/of therapeut. Op collectief vlak verzorg ik workshops, lezingen en ben ik beschikbaar als dagvoorzitter voor bijeenkomsten over palliatieve zorg. 

 

Contact Informatie

Adres :
Praktijk : Raadhuistraat 6a
Postadres : Raadhuisstraat 6
6129CD Urmond
Telefoon :
Tel: 06 - 42 67 00 06

Heeft u een vraag of wil u extra informatie, stuur dan een e-mail naar info@ont-moet.com

of bel 06-42670006